BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Galioja nuo: 2024-03-28

1. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

1.1.fluentSTOCK – Paslaugų teikėjas – UAB „StockM“, juridinio asmens kodas 301644556, PVM mokėtojo kodas LT100003985813, registruotos buveinės adresas Kaštonų g. 24A, Giraitės k., LT- 54309, Kauno r., Lietuva.

1.2. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris užsako ir naudojasi fluentSTOCK Paslaugomis. Fizinis asmuo, kuris užsako ir naudojasi Paslaugomis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) šiose Bendrosios sąlygose gali būti vadinamas ir „Klientu-vartotoju“.

1.3. Šalys – fluentSTOCK ir Klientas. Kiekvienas iš jų atskirai vadinami „Šalimi“.

1.4. Paslaugos – fluentSTOCK teikiamos atsargų valdymo sistemos nuomos (naudojimosi) paslaugos Klientams; pagrindinio ir FTP serverių subnuoma (pagal poreikį); programinės įrangos atnaujinimas; programinės įrangos palaikymas, pastebėtų klaidų taisymas; atsarginės duomenų kopijos darymas ir duomenų atstatymas. Kitos paslaugos yra detalizuotos mūsų svetainėje pasirenkant paslaugų teikimo planus.

1.5. Bendrosios sąlygos –šios UAB „StockM“ bendrosios paslaugų teikimo sąlygos, kurios nustato pagrindines paslaugų teikimo ir naudojimosi sąlygas, tvarką, Šalių teises ir pareigas. Jos yra skelbiamos Interneto svetainėje ir fluentSTOCK registracijos formoje.

1.6. Specialiosios sąlygos – Paslaugų teikimo planai, parametrai ir Paslaugų teikimo kainodaros sąlygos, kurios kartu su Bendrosiomis sąlygomis sudaro Sutartį. Paslaugų teikimo parametrai ir kainodara skelbiama fluentSTOCK svetainėje – www.fluentstock.com. Specialiosios sąlygos taip pat yra su Paslaugomis susijusi informacija, kuri pateikiama Paskyroje Klientų sistemoje.

1.7. Sutartis – tarp Kliento ir fluentSTOCK šiose Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka dėl Paslaugų teikimo sudaryta sutartis, kurią sudaro Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir pagal kurią Šalys viena kitos atžvilgiu prisiima tam tikrus įsipareigojimus, susijusius su Paslaugų užsakymu, jų teikimu ir gavimu bei naudojimusi jomis. 

1.8. Interneto svetainė –  fluentSTOCK administruojama interneto svetainė, pasiekiama adresu  www.fluentstock.com

1.9. Paskyra – Kliento paskyra, esanti Klientų sistemoje, kurią Klientas gali susikurti užpildydamas registracijos anketą ir kuria naudodamasis Klientas gali patekti į Klientų sistemą ir ja naudotis.

1.10. Privatumo politika – fluentSTOCK privatumo politika, skelbiama Interneto svetainėje adresu https://fluentstock.com/privacy-policy.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Bendrosios sąlygos yra teisiškai Šalis įpareigojantis dokumentas. Jų privalo laikytis kiekvienas Klientas, nepriklausomai nuo to, ar jis registravosi Klientų sistemoje ir turi joje Paskyrą. Užsakyti ir naudotis Paslaugomis galima tik susipažinus su Bendrosiomis sąlygomis ir įsipareigojus jų laikytis. Jei Klientas nepritaria Bendrosioms sąlygoms (ar daliai jų), jis negali užsakyti ir naudotis Paslaugomis ir registruotis bei naudotis Klientų sistema.

2.2. fluentSTOCK gali keisti tiek Bendrąsias sąlygas, tiek ir Specialiąsias sąlygas, jei keičiasi Paslaugos ar jų teikimo specifika, pasikeičia fluentSTOCK verslo ar Paslaugų teikimo modelis (pavyzdžiui, veiklos vykdymo sąlygos, teritorija, kainodara), taip pat jei Bendrųjų sąlygų ar Specialiųjų sąlygų pakeitimai būtini dėl pasikeitusių teisės aktų ar valstybės institucijų nurodymų.

2.3. Apie pakeistas Bendrąsias sąlygas Klientai informuojami pranešimu el. Paštu, fluentSTOCK svetainėje ar Klientų sistemoje. Pakeistos Bendrosios sąlygos įsigalioja po jų paskelbimo ir taikomos tik Paslaugų užsakymui, naudojimuisi Paslaugomis ir jų teikimui, atliktam po Bendrųjų sąlygų pakeitimo. Jei Klientas nesutinka su Bendrųjų sąlygų pakeitimais, jis nebegali užsakyti Paslaugų arba pratęsti naudojimosi užsakytomis Paslaugomis termino. Jei Klientas po Bendrųjų sąlygų pakeitimų paskelbimo užsako Paslaugas arba pratęsia naudojimosi Paslaugomis terminą, laikoma, kad jis visiškai ir be jokių išimčių sutinka su Bendrųjų sąlygų pakeitimais.

2.4. fluentSTOCK neatsako ir neprisiima rizikos, jei Klientas nesusipažino su Bendrosiomis sąlygomis ir (ar) Specialiosiomis sąlygomis. Atsižvelgiant į tai, kad Klientui tokia susipažinimo galimybė buvo suteikta, fluentSTOCK laikoma tinkamai įvykdžiusi savo informavimo pareigas.

3. SUTARTIS IR JOS DALYKAS

3.1. Klientas, norėdamas sudaryti Sutartį, turi fluentSTOCK pateikti Registracijos formą kartu su visa reikalinga informacija, perskaityti ir sutikti su Bendrosiomis sąlygomis bei Specialiosiomis sąlygomis ir Bendrosiose/Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka apmokėti už Paslaugas. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Klientas atlieka visus šiame punkte nurodytus veiksmus.

3.2. fluentSTOCK įsipareigoja pati ir (ar) pasitelkdama subrangovus teikti Klientui kokybiškas Paslaugas pagal šias Bendrąsias sąlygas ir atitinkamas Specialiąsias sąlygas, o Klientas įsipareigoja priimti suteiktas Paslaugas ir naudotis jomis pagal šių Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų nuostatas, taip pat sumokėti fluentSTOCK sutartą Paslaugų kainą.

4. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINO PRATĘSIMAS

4.1. Klientas Paslaugas gali užsakyti Interneto svetainėje, užpildydamas Registracijos formą ir (ar) pateikdamas Paslaugos užsakymui reikalingą informaciją. Sėkmingas užsakymo pateikimas (registracija) patvirtinamas pranešimais siunčiamais el. paštu. Kai Klientas apmoka fluentSTOCK el. paštu ir (ar) Klientų sistemoje Klientui pateiktą išankstinę sąskaitą už Paslaugas, laikoma, kad Sutartis yra sudaryta ir fluentSTOCK pradeda vykdyti Paslaugų užsakymą (išskyrus nemokamą planą).

4.2. Jei bus pasirinktas nemokamas planas, sutartis įsigalios kai Klientas pateiks tinkamai užpildytą Registracijos formą, perskaitys ir sutiks su Bendrosiomis sąlygomis bei Specialiosiomis sąlygomis.

4.3. Tam, kad užsakymas būtų pradėtas vykdyti, Klientas fluentSTOCK pateiktą išankstinę sąskaitą privalo apmokėti per joje nurodytą terminą. Jei Klientas išankstinės sąskaitos neapmoka arba apmoka ją po nurodyto termino, užsakymas yra anuliuojamas, nebent fluentSTOCK suteikia Klientui galimybę apmokėti už Paslaugas vėliau, pratęsdama apmokėjimo terminą. fluentSTOCK nepradeda vykdyti užsakymo tol, kol Klientas neapmoka už Paslaugas.

4.4. Po užsakymo pateikimo, Klientas jį koreguoti ir (ar) atšaukti gali tik užsiregistravęs Klientų sistemoje. Klientų sistemoje Klientas taip pat gali valdyti užsakytas Paslaugas ir užsakyti naujas Paslaugas. Neužsiregistravęs Klientų sistemoje, Klientas užsakymo koreguoti ir atšaukti negali, tačiau jis gali pateikti naują užsakymą. Vykdomas bus tik tas užsakymas, kurį Klientas apmokės (išskyrus nemokamą versiją).

4.5. Šalys susitaria, kad iki užsakytos Paslaugos teikimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms, fluentSTOCK pateikia Klientui išankstinę sąskaitą apmokėjimui už Paslaugas tokiam pačiam terminui, kuriam Paslaugos buvo užsakytos paskutinį kartą. Klientui apmokėjus pateiktą išankstinę sąskaitą, Paslaugos teikimas yra pratęsiamas šiam terminui.

5. KLIENTŲ SISTEMA, REGISTRACIJOS IR UŽSAKYMO INFORMACIJA

5.1. Klientas įsipareigoja pateikti fluentSTOCK teisingą, tikslią ir išsamią registracijos į Klientų sistemą ir Paslaugų užsakymo informaciją. Klientui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, registruotis į Klientų sistemą ir (ar) užsakyti Paslaugas gali būti neįmanoma. Taip pat tokiu atveju fluentSTOCK įgyja teisę panaikinti jau sukurtą Paskyrą, apriboti ar sustabdyti jos naudojimą ir (ar) nepriimti Paslaugos užsakymo.

5.2. Klientui pateikus ir suvedus visą registracijai reikalingą informaciją, jis yra užregistruojamas ir jam Klientų sistemoje sukuriama Paskyra. Klientui pats susikuria slaptažodį, kuris yra skirtas apsaugoti Paskyrą. Klientas šį slaptažodį gali bet kada pasikeisti.

5.3. Jei fluentSTOCK kyla abejonių dėl Kliento tapatybės, prieš aktyvuodama Klientui Paskyrą ir (ar) suteikdama visus Paskyros funkcionalumus, fluentSTOCK turi teisę reikalauti iš Kliento pateikti papildomą informaciją ir (ar) dokumentus, patvirtinančius Kliento tapatybę ar kitas aktualias aplinkybes. Sėkminga Kliento registracija patvirtinama aktyvinus nuorodą, siunčiamą el. paštu. Neatitikus registracijos metu nurodomų sąlygų ir reikalavimų, pavyzdžiui, nepateikus prašomos informacijos, Paskyra nebus tvirtinama.

5.4. Paskyra Klientų sistemoje Klientui sukuriama asmeniškai ir jis negali jos perleisti ar kitaip suteikti teisės ja naudotis tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai Klientas naudodamasis Klientų sistemoje prieinamais funkcionalumais suteikia prieigą ir (ar) naudojimosi teises kitiems su Klientu susijusiems naudotojams (darbuotojams, atstovams ir pan.). Tokie naudotojai veikia Kliento vardu ir Klientas prisiima visą atsakomybę už tokių naudotojų atliekamus veiksmus Klientų sistemoje ir jų prisiimamus įsipareigojimus.

5.5. Klientas yra atsakingas, kad jo registracijos ir (ar) Paslaugų užsakymo metu ar vėliau pateikti Paskyroje esantys duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Registruotis ir (ar) užsakyti Paslaugas naudojantis svetimais duomenimis yra draudžiama.

5.6. Klientas privalo saugoti savo prisijungimo duomenis taip, kad jų nesužinotų tretieji asmenys, nedelsdamas pranešti fluentSTOCK apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos ir (ar) duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją savo Paskyroje. fluentSTOCK visada laikys, jog Kliento pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. fluentSTOCK neatsakys už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis ar nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų netikslumai atsidaro dėl netinkamo Interneto svetainės ir (ar) Klientų sistemos veikimo.

5.7. Klientui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, fluentSTOCK turi teisę nedelsiant ir nepranešusi Klientui taikyti visas ar bet kurias iš šių poveikio priemonių: (a) neregistruoti Kliento Paskyros; (b) panaikinti Kliento Paskyrą; (c) apriboti ar sustabdyti galimybę naudotis Paskyra ir (ar) Paslaugomis; (d) panaikinti bet kokius Kliento duomenis, kuriuos tvarko fluentSTOCK; (e) nepriimti Paslaugų užsakymo. Apie pritaikytas priemones ir jų taikymo priežastis informuojama nedelsiant po jų pritaikymo pranešimais Kliento el. paštu arba telefonu.

5.8. Klientas gali bet kuriuo metu nevaržomai keisti ir (ar) papildyti registracijos duomenis. Panaikinti Paskyrą Klientas gali tik tuo atveju, jeigu jis neturi aktyvių Paslaugų, todėl norėdamas panaikinti Paskyrą pirmiausiai turi atsisakyti ir (ar) nutraukti Sutartį. Panaikinęs Paskyra, Klientas netenka galimybės naudotis Klientų sistema. Klientui panaikinus Paskyrą, fluentSTOCK, atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, tam tikrus Paskyros duomenis gali ir toliau saugoti Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir terminais.

5.9. fluentSTOCK turi teisę kurti ir vystyti Klientų sistemą ir (ar) Paslaugas, keisti jų funkcionalumus bei savybes taip, kaip mano esant tinkama. Jeigu pakeitimai yra esminiai, fluentSTOCK apie tai informuoja Klientus Klientų sistemoje.

5.10. fluentSTOCK neteikia jokių garantijų dėl Klientų sistemos kokybės, nepertraukiamo veikimo, trikdžių ar klaidų nebuvimo bei neatsako už laikiną ir (ar) pastovų neveikimą, ir (ar) netinkamą veikimą, laikiną nepasiekiamumą, jei tai įvyko dėl objektyvių priežasčių, Kliento duomenų praradimą ar sugadinimą, jei tai įvyko nesant fluentSTOCK kaltės ar didelio neatsargumo, Kliento naudojantis Klientų sistema į serverį perkeltos informacijos ir duomenų saugojimą, nutraukus naudojimąsi Klientų sistema. Tačiau fluentSTOCK visais atvejais atsako už apmokėtų Paslaugų įvykdymą.

5.11. fluentSTOCK turi teisę sustabdyti Klientų sistemos veikimą būtinam ir protingam laikotarpiui, jei tai būtina naujų funkcionalumų diegimo, keitimo ar techninės priežiūros darbams atlikti. fluentSTOCK taip pat turi teisę sustabdyti Klientų sistemos veikimą dėl duomenų saugumo pavojaus arba jei to reikalauja teisės aktai ar administracinis aktas.

5.12. Klientų sistema negali būti naudojama ne pagal paskirtį, jokiu neteisėtu ar nesuderinamu tikslu. fluentSTOCK gali išimtinai savo nuožiūra nutraukti arba sustabdyti Kliento prieigą prie visų arba dalies Klientų sistemoje siūlomų paslaugų ir funkcionalumų, jeigu turi pagrįstų įtarimų dėl Klientų sistemos naudojimo ne pagal paskirtį arba tuo atveju, jeigu Klientas apsunkina ar naudoja Klientų sistemą pažeisdamas šias Bendrąsias sąlygas, galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus tokiu būdu, kuris kelia grėsmę Klientų sistemos funkcionavimui ir prieinamumui kitiems Klientams.

5.13. Atliekant bet kokius Klientų sistemos tobulinimus, pakeitimus ir trūkumų šalinimus, fluentSTOCK užtikrina, kad dėl to nenukentės Klientui teikiamų Paslaugų kokybė ir bus vykdomi kiti su Sutartimi susiję įsipareigojimai.

5.14. Užsakant Paslaugas ir (ar) registruojantis Klientų sistemoje Kliento gali būti paprašyta išreikšti sutikimą ir (ar) nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, profiliavimo, informacinių ir (ar) reklaminių pranešimų siuntimo tikslais. Klientas gali valdyti savo sutikimus Klientų sistemoje. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama Privatumo politikoje.

6. PASLAUGŲ TEIKIMAS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Konkrečių Paslaugų teikimo parametrai nurodomi Specialiosiose sąlygose.

6.2. fluentSTOCK įsipareigoja:

6.2.1. Teikti Klientui jo užsakytas Paslaugas laikydamasi Paslaugų kokybės parametrų;

6.2.2. Užtikrinti, kad sistemos ir (ar) serverių nuomos paslauga bus prieinama 99,95 (devyniasdešimt devynis ir devyniasdešimt penkias šimtąsias) % bet kurio kalendorinio mėnesio laiko (nuo pirmos iki paskutinės dienos) (toliau – Paslaugos lygis), išskyrus paslaugos neprieinamumą dėl planinės techninės priežiūros, avarinės techninės priežiūros ar force majeure įvykio. Paslaugos lygis nebus taikomas (ir todėl nebus taikomas joks Paslaugos kompensavimas), jei Paslaugos lygis sutrinka dėl to, kad: (i) Klientas atlieka Paslaugų testavimą prieš tai nesuderinęs su fluentSTOCK; (ii) Klientas nesilaiko konkrečių fluentSTOCK pateiktų nurodymų; (iii) Klientas nesilaiko bet kokių Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, taisyklių nustatytų Bendrosiose sąlygose ar parametrų ir sąlygų nurodytų Specialiosiose sąlygose;

6.2.3. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo, suteikti Klientui teisę naudotis Paslauga apmokėtam laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Paslaugas teikimas priklauso nuo papildomų sąlygų įgyvendinimo;

6.2.4. Ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) dienoms iki Paslaugos teikimo termino pabaigos, pateikti Kliento sistemoje ir (ar) išsiųsti Klientui nurodytu el. pašto adresu sąskaitą apmokėjimui už Paslaugos teikimo termino pratęsimą;

6.2.5. Ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas imtis priemonių ir dėti pastangas pašalinti Paslaugos teikimo sutrikimus, įvykusius dėl fluentSTOCK techninės ar programinės įrangos gedimo. Jeigu per šį terminą Paslaugos teikimo sutrikimo pašalinti nepavyksta, fluentSTOCK informuoja Klientą apie numatomą Paslaugos teikimo sutrikimo pašalinimo terminą;

6.2.6. Jei Paslaugos teikimas sutrinka dėl fluentSTOCK pasitelkiamų partnerių (subrangovų) teikiamų paslaugų sutrikimo ar dėl kitų nuo fluentSTOCK nepriklausančių aplinkybių, tokiu atveju fluentSTOCK gali neturėti galimybės pateikti ir užtikrinti konkretaus Paslaugos teikimo sutrikimo šalinimo termino;

6.2.7. Tuo atveju, jeigu Paslaugos negalima suteikti, informuoti apie tai Klientą ir grąžinti Klientui visas jo sumokėtas sumas už Paslaugas;

6.2.8. Imtis būtinų priemonių fluentSTOCK techninės bei programinės įrangos, Kliento duomenų saugumui užtikrinti;

6.2.9. Nedelsiant el. paštu informuoti Klientą su Paslaugos teikimu susijusiais klausimais, pavyzdžiui, jeigu fluentSTOCK nuomone kyla ar yra pagrindo manyti, kad gali kilti grėsmė Kliento interneto svetainės ir (ar) duomenų saugumui, jei artėja duomenų saugyklos limitas, besibaigia Paslaugos teikimo terminas ir pan.

6.3. Klientas įsipareigoja:

6.3.1. Pateikti teisingą Klientą identifikuojančią bei kontaktinę informaciją ir laiku informuoti apie jos pasikeitimus. fluentSTOCK pareikalavus, pateikti nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus;

6.3.2. Laikytis Paslaugos teikimo sąlygų , sumokėti už Paslaugas, naudoti Paslaugas pagal jų paskirtį, techninius ir kokybinius parametrus, vykdyti fluentSTOCK nurodymus, būtinus tinkamam Paslaugų teikimui ir Sutarties vykdymui;

6.3.3. Tiesiogiai ar netiesiogiai nenaudoti Paslaugų neleistinai veiklai, taip pat pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, fluentSTOCK ir (ar) trečiųjų asmenų teises;

6.3.4. Išankstinėje sąskaitoje nurodytu terminu apmokėti už užsakytas Paslaugas;

6.3.5. Savavališkai nekeisti ir (ar) nemodifikuoti Paslaugų ar jų techninių parametrų, jei tokia galimybė nėra numatyta ar sudaryta konkrečių Paslaugų teikimo atveju;

6.3.6. Nenaudoti Paslaugų neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masiniu el. pašto siuntimu, kenkimu kompiuterinių sistemų, tinklų veikimui ar saugumui, taip pat pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų valstybių teisės aktus, Vykdytojo bei trečiųjų asmenų teises;

6.3.7. Nedelsiant informuoti fluentSTOCK apie Paslaugų teikimo sutrikimus;

6.3.8. Saugoti prisijungimo ir kitus duomenis, užtikrinti talpinamų svetainių programinio kodo saugumą, laiku atnaujinti naudojamą programinę įrangą;

6.3.9. Sutikti su fluentSTOCK pateiktais resursų apskaitos duomenimis ir apmokėti už sunaudotus serverio ir (ar) kitus resursus pagal Klientui paruoštą sąskaitą apmokėjimui;

6.3.10. Vykdyti fluentSTOCK prašymus ir nurodymus, susijusius su tinkamo Paslaugų teikimo ir saugumo užtikrinimu, taip pat dėti maksimalias pastangas ir bendradarbiauti sprendžiant su Paslaugų teikimu susijusius klausimus ir šalinant Paslaugų teikimo trikdžius;

6.4. fluentSTOCK turi teisę be Kliento sutikimo pasitelkti trečiuosius asmenis (subrangovus) įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti. Šios teisės įgyvendinimas nelaikomas teisių ar įsipareigojimų perleidimu.

6.5. fluentSTOCK turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti, išjungti ir (ar) nutraukti Paslaugų teikimą Klientui, jei dėl Kliento veiksmų ir (ar) neveikimo: (a) kyla grėsmė Paslaugų teikimui, kokybei, saugumui, vientisumui, patikimumui; (b) daroma žala fluentSTOCK ir (ar) tretiesiems asmenimis, jų reputacijai; (c) Paslaugos naudojamos neteisėtai, su demokratinėmis vertybėmis ir (ar) su gera morale nesuderinamais tikslais; (d) Klientas ir (ar) jo atstovai bendrauja netaktiškai, įžeidžiančiai ar nepagarbiai, kliudoma kitiems Paslaugų gavėjams naudotis Paslaugomis. Tokiais atvejais fluentSTOCK sprendimu Paslaugų teikimas gali būti stabdomas laikinai iki kol pažeidimai pašalinami arba Paslaugų teikimas yra visiškai nutraukiamas.

6.6. fluentSTOCK taip pat turi teisę, iš anksto prieš 1 (vieną) darbo dieną informavusi Klientą, laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą, jei tai būtina naujų Paslaugų funkcionalumų diegimo, atnaujinimo, keitimo, migracijos ar techninės priežiūros darbams atlikti.

6.7. Siekdama užtikrinti Paslaugų saugumą ir (ar) Kliento svetainės saugumą, fluentSTOCK turi teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti Paslaugos teikimą, jei Kliento svetainei kyla saugumo pavojus, pavyzdžiui, į Kliento svetainę yra nukreipta DDoS ataka (angl. Distributed Denial of Service), arba Kliento laiškų srautas sukelia trikdžius fluentSTOCK techninėje platformoje. Sustabdžiusi Paslaugas teikimą, fluentSTOCK apie sustabdymo priežastis ir numatomą Paslaugų teikimo atnaujinimą informuoja Klientą.

7. APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS

7.1. Klientų naudojimasis Paslaugomis paprastai yra mokamas. Tam tikrais atvejais fluentSTOCK gali pasiūlyti išbandyti savo Paslaugas nemokamai. Tokiu atveju Klientas atskirai informuojamas apie tokių Paslaugų teikimo sąlygas.

7.2. Konkretūs mokesčio už Paslaugas dydžiai yra Specialiųjų sąlygų dalis ir jie yra nurodyti fluentSTOCK ir (ar) Klientų sistemoje pasirinkus konkrečią Paslaugą. Užsakant Paslaugas taikomi užsakymo pateikimo metu galiojantys mokesčio už Paslaugas dydžiai.

7.3. Mokestis už Paslaugas yra nurodytas Klientui paruoštoje išankstinėje sąskaitoje apmokėjimui. Į mokestį už Paslaugas įskaičiuotos Paslaugos rezervavimo mokėtini mokesčiai, įskaitant ir pridėtinės vertės mokestį (PVM), jei pagal galiojančius teisės aktus jis yra taikomas.

7.4. Mokestį Klientas privalo sumokėti fluentSTOCK ne vėliau kaip iki išankstinėje sąskaitoje apmokėjimui nurodyto termino.

7.5. Jeigu Šalys raštu nesusitaria kitaip, sąskaita apmokėjimui už Paslaugas Klientui išrašoma iš anksto už Specialiosiose sąlygose ir (ar) užsakymo pateikimo metu nurodytą fiksuotą naudojimosi Paslaugomis terminą. Šis terminas ir už jį nustatytas Paslaugų mokestis nustatytas įvertinant Paslaugos rezervavimo išlaidas, todėl jei Klientas nutraukia Sutartį arba nustoja naudotis Paslaugomis nepraėjus šiam terminui, sumokėta lėšos jam nėra grąžinamos, išsiskyrus šių Bendrųjų sąlygų 8.1. punkte nurodytu atveju.

7.6. Sąskaitos Klientams siunčiamos, po užsakymo pateikimo, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) d.d ir (ar) Klientų sistemoje pateiktu el. pašto adresu. Sąskaitos taip pat yra pateikiamos Klientų sistemoje.

7.7. fluentSTOCK gali keisti mokesčių už Paslaugas dydžius apie tai pranešusi Klientui ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų. Pakeitimai nedaro įtakos mokesčiams už laikotarpius, kurie prasidėjo iki pakeitimo įsigaliojimo dienos. Mokesčio dydžio pakeitimo atveju Klientas turi teisę nutraukti Sutartį su fluentSTOCK nuo mokesčio dydžio pakeitimo ir įsigaliojimo dienos apie tai pranešdamas fluentSTOCK Interneto svetainėje nurodytais kontaktais, atsisakydamas Paslaugų Klientų sistemoje arba neapmokėdamas sąskaitos už Paslaugas, kurių mokesčio dydis buvo pakeistas.

7.8. Jeigu Klientas laiku neatsiskaito už Paslaugas, jam gali būti taikomas Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio vėluojančio mokėjimo administravimo mokestis. fluentSTOCK pasilieka teisę stabdyti tokio Kliento galimybę naudotis Paslaugomis vėlavimo laikotarpiui arba visai nutraukti Paslaugų teikimą, jei Klientas nebe pirmą kartą laiku neatsiskaito. fluentSTOCK turi teisę taikyti papildomą mokestį už sustabdytos ar nutrauktos Paslaugos atstatymą.

7.9. Jei fluentSTOCK apriboja Paslaugų teikimą, jį sustabdo ar nutraukia dėl to, kad Klientas pažeidė šių Bendrųjų sąlygų ir (ar) Specialiųjų sąlygų nuostatas, mokestis už Paslaugas, kurios nebuvo panaudotos, negrąžinamas. Taip pat jis Klientui negrąžinamas ir nekompensuojamas kitais būdais, pavyzdžiui, Paslaugų pratęsimu. fluentSTOCK neprisiima ir nekompensuoja jokių Kliento dėl tokio apribojimo, sustabdymo ar nutraukimo patirtų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių.

7.10. Išreikšdamas sutikimą su Bendrosiomis sąlygomis Klientas aiškiai sutinka gauti elektronines sąskaitas. Elektroninės sąskaitos išrašomos ir gaunamos bet kokiu elektroniniu formatu, įskaitant el. laišku pateikiamą nuorodą į sąskaitą, patalpintą fluentSTOCK sistemoje.

8. PASLAUGŲ SUTARTIES ATSISAKYMAS, NUTRAUKIMAS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

8.1. Klientas, bet kurio atveju turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti nuotoliu su fluentSTOCK sudarytos Paslaugų sutarties per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų sutarties sudarymo ir atgauti už Paslaugas sumokėtus pinigus.

8.2. Paslaugų sutarties atsisakymo ir pinigų atgavimo teisė netaikoma Paslaugų sutartims, pagal kurias Paslaugos Klientui buvo pradėtos teikti ar buvo visiškai suteiktos ir kurios numato Kliento pareigą sumokėti Paslaugų kainą. Tokios Paslaugos yra paslaugos, kurias teikdama fluentSTOCK pasitelkia partnerius. Patvirtindamas sutikimą su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, Klientas supranta ir aiškiai patvirtina, kad jis neturi teisės atsisakyti Paslaugų sutarties, kai fluentSTOCK visiškai įvykdo Paslaugų sutartį ir (ar) suteikia konkrečias Paslaugas.

8.3. Klientui 8.1. punkte nustatyta tvarka atsisakius Paslaugų sutarties, grąžinami visi už Paslaugas sumokėti pinigai. fluentSTOCK grąžina visus pinigus Kliento-vartotojo sumokėtus už Paslaugas ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie Paslaugų sutarties atsisakymą gavimo dienos.

8.4. Pinigai Klientui-vartotojui grąžinami tokiu pat būdu, kokiu jis sumokėjo už Paslaugas. Šalių susitarimu fluentSTOCK gali pervesti grąžinamas sumas į Kliento-vartotojo nurodytą mokėjimo sąskaitą bet kurioje Lietuvos Respublikoje veikiančioje mokėjimo įstaigoje ar kitoje finansų įstaigoje.

8.5. Klientui grąžinamos sumokėtos įmokos tik tuo atveju, jei Sutartis Kliento iniciatyva nutraukiama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos įsigaliojimo momento. Tuo atveju, jei Sutartį Klientas nutraukia pasibaigus šiam terminui, Kliento kaip Paslaugos mokestis sumokėtos lėšos nėra grąžinamos ir yra laikomos, kaip kompensacija fluentSTOCK už Paslaugos rezervavimo išlaidas.

8.6. fluentSTOCK turi teisę savo pasirinkimu nutraukti Sutartį ir (ar) sustabdyti ar nutraukti Paslaugų teikimą, jeigu Klientas pažeidžia šių Bendrųjų sąlygų nuostatas, prisiimtus įsipareigojimus, taip pat kitais Bendrosiose sąlygose nustatytais atvejais.

8.7. fluentSTOCK prieš nutraukdama Sutartį ir (ar) sustabdydama ar nutraukdama Paslaugų teikimą iš anksto įspėja (išskyrus šiose Bendrosiose sąlygose numatytus atvejus) Klientą apie jo daromą pažeidimą ir apie tai, kad neištaisius ir (ar) nenutraukus pažeidimo per fluentSTOCK nustatytą terminą, Sutartis bus nutraukta arba Paslaugos teikimas bus sustabdytas ir (ar) nutrauktas.

8.8. Nutraukus Sutartį ir (ar) Paslaugų teikimą šiose Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka, fluentSTOCK negarantuoja tolesnio Kliento duomenų saugojimo ir galimybės Klientui perkelti duomenis iš fluentSTOCK į kitus serverius, saugyklas ir (ar) aplinkas.

9. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

9.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Paslaugas, Interneto svetainę, Klientų sistemą, joje saugomus duomenis, pavadinimus, logotipus, Paslaugų pavadinimus, aprašymus, prekių ženklus, programinę įrangą, dizainus, taip pat visus jų atnaujinimus, pakeitimus, patobulinimus, papildymus, pataisymus ir naujas versijas bei kitus nuosavybės atributus, įskaitant visas jiems priskirtas intelektinės nuosavybės teises, priklauso fluentSTOCK ir šios teisės nėra perduodamos ar perleidžiamos Klientui. Visos teisės į Paslaugas ir fluentSTOCK kūrinius yra saugomos. Joks fluentSTOCK turinys ar kita informacija negali būti atgaminama, viešai skelbiama ar platinama be išankstinio raštiško fluentSTOCK sutikimo.

9.2. Klientas suteikia teisę fluentSTOCK neatlygintinai, neribotą laiką, neribotoje teritorijoje naudoti Kliento pavadinimą ir logotipą fluentSTOCK klientų sąrašuose, fluentSTOCK, reklamoje, komerciniuose pasiūlymuose. Klientas bet kada gali prieštarauti tokiam jo duomenų naudojimui.

9.3. Klientas neturi teisės atlikti jokių Interneto svetainės, Klientų sistemos ar konkrečių Paslaugų programinio kodo ar kitų sudedamųjų dalių pakeitimų, modifikacijų, taikyti atvirkštinę inžineriją ar atlikti bet kokius kitus veiksmus, galinčius turėti įtakos fluentSTOCK, Klientų sistemos, Paslaugų veikimui ar vientisumui.

10. ASMENS DUOMENYS

Su Paslaugų teikimu susiję asmens duomenys fluentSTOCK tvarkomi kaip nurodyta Privatumo politikoje, su kuria Klientas privalo susipažinti.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Jei dėl Šalies neteisėtų veiksmų kilo žala kitai Šaliai, kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti tiesioginius kitos Šalies nuostolius, išskyrus, kai teisės aktai įpareigoja kaltąją Šalį atlyginti visus kitos Šalies patirtus nuostolius.

11.2. fluentSTOCK neatsako už jokias pasekmes atsiradusias Klientui, jei Sutartis nutraukiama ir (ar) Paslaugos teikimas Klientui yra sustabdomas ir (ar) nutraukiamas šiose Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. 

11.3. fluentSTOCK neatsako už: (a) Kliento naudojamų ryšių sistemų klaidas ir sutrikimus; (b) Paslaugų naudojimo sutrikimus dėl kibernetinių atakų, virusų ar  kitų trečiųjų šalių veiksmų, išskyrus, kai fluentSTOCK nesiėmė bent minimalių  saugumo priemonių; (c) Kliento naudojamo įrenginio gedimus ar praradimą; (d) Kliento naudojamos operacinės sistemos netinkamą veikimą; (e) kitų programų veikimo sutrikimus; (f) Paslaugų netinkamą veikimą dėl to, kad Klientas nesilaikė Paslaugų naudojimosi sąlygų; (g) Paslaugų netinkamą veikimą, atsiradusį dėl Kliento tyčios ar didelio neatsargumo, nesąžiningų ar neteisėtų veiksmų, netikslių, neteisingų Kliento pateiktų duomenų; (h) Kliento talpinamą turinį ir jo atitikimą teisės aktams, nes fluentSTOCK nekontroliuoja ir neturi įtakos informacijai, perduodamai, gaunamai, laikomai (jei tokia gali būti perduota, gaunama, laikoma) naudojantis Paslaugomis. 

11.4. fluentSTOCK negarantuoja, kad prieiga prie Paslaugų bus nepertraukiama arba be klaidų. Atsiradus Paslaugų teikimo sutrikimams, fluentSTOCK stengsis juos kaip galima greičiau pašalinti. fluentSTOCK neprisiima ir neatlygina jokių nuostolių, atsiradusių dėl Paslaugų veikimo sutrikimų ar neveikimo, išskyrus atvejus, kai atsakomybę už tokius nuostolius fluentSTOCK turi prisiimti pagal taikytinus teisės aktus.   

11.5. fluentSTOCK negarantuoja, kad Klientas visuomet norimoje vietoje ir norimu laiku galės pasinaudoti Paslaugomis, nes Paslaugų teikimas priklauso ir nuo kitų veiksnių, kurių fluentSTOCK nekontroliuoja, pavyzdžiui, nestabilus ar neveikiantis interneto ryšis, sugedęs Kliento ar Klieno paslaugų naudotojo prietaisas, Paslaugų teikimui reikalingų duomenų nepateikimas ar pan.  

11.6. Klientas visiškai atsako už: (a) bet kokios informacijos, kurią jis siunčia, gauna, laiko, naudodamasis Paslaugomis turinį (įskaitant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių intelektinę nuosavybę, asmens duomenų apsaugą, reklamos paslaugų teikimą ir kt. pažeidimus); (b) už bet kokią žalą ir nepatogumus, kilusius Kliento galutiniams naudotojams, taip pat už galutinių naudotojų sukeltą žalą fluentSTOCK ir (ar) tretiesiems asmenims (įskaitant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių intelektinę nuosavybę, asmens duomenų apsaugą, reklamos paslaugų teikimą ir t. t., pažeidimus); (c) Paslaugų sutrikimo (gedimo atveju), Klientas atsako už operatyvų fluentSTOCK informavimą. Klientas taip pat privalo imtis visų priemonių, kad būtų išvengta su Paslaugų sutrikimu susijusios žalos ar sumažintos atsiradusios žalos pasekmės. 

11.7. Šalys neatsako už savo pareigų nevykdymą, jei tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės, tokios kaip, pavyzdžiui, gaisras, valstybės institucijų veiksmai, ekstremalios padėties ir (ar) karantino paskelbimas, kariniai veiksmai ar pilietiniai neramumai, ataka prieš  fluentSTOCK  naudojamas el. sistemas, įskaitant tas, kurias valdo fluentSTOCK paslaugų teikėjai, ir pan.). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau, kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys gali nutraukti Sutartį. 

12. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

12.1. Visi pranešimai, prašymai, kiti dokumentai, susiję su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir Paslaugų teikimo, Klientui siunčiami į jo Paskyrą ir (ar) registracijos Klientų sistemoje ar užsakant Paslaugas pateiktu el. pašto adresu.

12.2. Klientas privalo nedelsiant informuoti fluentSTOCK apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą, patikslindamas duomenis Paskyroje arba kitaip pranešdamas fluentSTOCK. Pranešimų išsiuntimas ar skambinimas naudojant paskutinį fluentSTOCK žinomą el. pašto adresą ar telefono numerį laikomas tinkamu informavimu.

12.3. Klientas pranešimus fluentSTOCK privalo siųsti kontaktiniu el. pašto adresu nurodytu Interneto svetainėje.

12.4. Visa informacija, kurią fluentSTOCK pateikia Klientų sistemoje, taip pat individualiai el. paštu Klientui pateikta informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Bendrąsias sąlygas, laikoma pateikta Klientui raštu.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutarčiai, Bendrosioms sąlygoms ir Specialiosioms sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2. fluentSTOCK gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš Sutarties, Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo, tačiau užtikrinant, kad fluentSTOCK perleidus savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims, Kliento padėtis nepablogės bei teisių ir pareigų apimtis nepakis.  

13.3. Visi tarp Šalių kilę nesutarimai dėl Sutarties, Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai galutinai sprendžiami teisme pagal fluentSTOCK buveinės vietą, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta kitoks teismingumas. 

13.4. Klientas-vartotojas, gali spręsti su fluentSTOCK iškilusius ginčus ir nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia, toks Klientas raštu turi kreiptis į fluentSTOCK el. paštu help@fluentstock.com. Per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo fluentSTOCK neatsakius į vartotojo pretenziją arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, jis prašymą ir (ar) skundą dėl fluentSTOCK veiksmų, neveikimo ar ginčo išnagrinėjimo gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje